MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR
Gürsel YILDIZ
ÖZGEÇMİŞ

1962 yılında Sivas’ta doğdu. Tokat G.O.P İlkokulunu 1972 yılında, Tokat Atatürk Ortaokulunu 1975 yılında, Tokat G.O.P Lisesini 1978 yılında bitirdi. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini 1982 yılında bitirdi.

Askerliğini 1984–1985 yıllarında Erzurum’da Topçu Asteğmen olarak yaptı. 1986–1989 yıllarında Tokat Belediyesinde Trafik Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1989–2007 yıllarında Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde Muhasebe Şefliği akabinde İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Halen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

BİRİM GÖREV TANIMI

5018 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği verilen görevler ve aşağıda sayılan görevler, idaremizde malî hizmetler birimi tarafından yürütülür:

a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
b) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
e) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 h) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 i) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 j) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 l) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
m) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
n) Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İŞ AKIŞ ŞEMALARI
İNDİR
BÜTÇE SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Büro Görevlisi Arzu ARSLAN
MUHASEBE SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Şef Ahmet YAVUZ
Büro Görevlisi Necibe SARGIN
Büro Görevlisi Rahime DEMİRCİ
GELİR SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Gelir Müdürü (Mülga) Mahmut AKTEPE
V.H.K.İ. Fatih KARADAĞ
Mali Hiz. Uzman Yrd. Hasan TÜRKOĞLU
ÖN MALİ KONTROL SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Şef Ayşe DEMİR YILMAZ
Büro Görevlisi Halise ADIGÜZEL
Memur Cevriye YILDIZ
BİLGİ İŞLEM SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Bilgi İşlem Sorumlusu İbrahim ALTUNSOY
Tekniker İbrahim ÇELİK
EVRAK KAYIT SERVİSİ
GÖREV TANIMLARI
Büro Görevlisi Güner GEDİK