RUHSAT ve DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR
Engin KUTLU
ÖZGEÇMİŞ

1966 yılında Tokat’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Tokat’ta tamamladıktan sonra 1980 yılında Tokat Teknik Lisesi motor bölümüne girdi. Buradan mezun olduktan sonra 1983 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünü kazanarak lisans eğitimini 1987 yılında tamamladı. 1988 yılında araştırma görevliliği sınavını kazanarak aynı okulda Termodinamik Anabilim Dalı asistanı olarak ilk görevine başladı. Aynı zamanda yüksek lisans sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 1995 yılında master yaptı. 1993 yılında Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne geçiş yaparak Makine İkmal Şube Müdürlüğünde atölye ve işletme mühendisi olarak görev yaptı. Bu arada 2002 yılında iki dönem Tokat Makina Mühendisleri Odasında oda sekreterliği görevinde bulundu.

2007 yılındaki İl Özel İdarelerindeki yapılanma neticesinde yeni kurulan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde göreve başladı. 2010 yılında girmiş olduğu görevde yükselme sınavını kazanarak asaleten Destek Hizmetleri Müdürü olarak atandı. 23.02.2014 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açmış olduğu sınavda başarılı olarak A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olmaya hak kazanmıştır. 15.08.2012 tarihinde de Ruhsat ve Denetim Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi sürdürmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.


BİRİM GÖREV TANIMI

Görevin Kısa Tanımı
      5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile İl Özel İdarelerine verilen belediye sınırları dışındaki sıhhi ve gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek, 3213 sayılı Kanunla I(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre arama ve işletme ruhsatlarını vermek ve denetlemek ayrıca 167 sayılı Kanuna göre yer altı suları ile ilgili kiralama işlemlerini yürütmek.

Görevleri
1) 5302 saylı İl Özel İdaresi Kanununun 7 inci maddesi gereğince; Merkez Belediye sınırları dışındaki 1 inci sınıf gayri sıhhi müesseseler ile belediye ve mücavir alan sınırları dışında 1 inci, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek.
2) İl Özel İdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirmek.
3) 5177 sayılı Kanun ile değişik 3213 sayılı Maden kanununun ilgili maddelerine göre 1(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, 3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının Devlet Hakkı tutarından %25 Özel İdare payının tahakkuk ettirilmesi.
4) 3213 Sayılı Maden Kanununa göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının hammadde üretim iznini vermek ve denetlemek.
5) 3213 Sayılı Maden Kanununa göre 1(a) grubu ve hammadde üretim izinleri alanlarına teknik nezaretçi atanmaları ve istifaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
6) 3213 Sayılı Maden Kanununa göre, 13.03.2006 tarih ve 20258 sayılı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün yetki devrine ilişkin yazıları gereğince İlimiz dâhilindeki tüm madenlerin sevk fişlerinin kontrol ve denetimini yapmak.
7) 4916 sayılı kanununun 22 inci maddesi ile değişik 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanunun 4 üncü maddesi gereğince Yer altı ve Kaynak sularının kiraya verilmesi.
8) 5686 sayılı Kanun gereğince Jeotermal ve Doğal Mineralli Kaynak suları ile ilgili iş ve işlerini yapmak.
9) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu gereğince Birimi ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisi ihalelerde ise ihale yetkilisi olarak işlemleri yürütmek,
10) Birimi ile ilgili Yıllık Yatırım Programı, Faaliyet Raporu ve Birim Performans Planını hazırlamak ve Üst Makama sunmak,
11) Amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yapılması.