Tokat - Erbaa Tosunlar-Kızılçubuk-Kale Yolu 10km. 1.kat Asfalt Kaplama işi İhalesi

BİLGİLER
İhale/İlan Son Tarihi : 06.09.2017
İÇERİK

T.C.

ERBAA KAYMAKAMLIĞI

ERBAA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANI

Tokat - Erbaa Tosunlar-Kızılçubuk-Kale Yolu 5 km 1.kat Asfalt Kaplama işi Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

                    

 

İhale Kayıt Numarası:

:

2017/18

1- İdarenin

a) Adı

:

Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği

b) Adresi

:

İsmet Paşa Mah. Özel idare Müdürlüğü/ERBAA

c) Telefon ve faks numarası

:

0-356-715 11 70 / faks: 0-356- 715 66 00

d) Elektronik posta adresi

:

turgay.kaya1@icisleri.gov.tr

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

:

 1. KAT ASFALT

Tokat - Erbaa Tosunlar-Kızılçubuk-Kale Yolu 5km. 1.kat Asfalt Kaplama işi

b) İşin yeri/teslim yeri

:

Tosunlar-Kızılçubuk-Kale Yolu

c) İşin süresi

:

 20 (yirmi) gün (işyeri tesliminden itibaren)

3- İhalenin

a) Adı

:

 1. kat asfalt yapım işi

b)Yapılacağı yer

:

Erbaa Kaymakamlığı toplantı salonu. Hükümet Konağı

c) Tarihi ve saati

:

 06 Eylül  2017 Çarşamba  günü saat 10:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1  - Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2    - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

a-     Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b-   Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

          Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3       - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

a-      Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-     Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4        28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5        İhale katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

4.1.6        Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu, (Ayrı bir teklif zarfı içinde olacak.)

 

4.1.7        Şekli ve İçeriği şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) (Nakit Teminatlar Birliğin T.C. Erbaa Ziraat Bankasındaki Iban NO: TR64 0001 0002 4012 4222 1550 02  nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır)

4.1.8        Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.9        İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.10    Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.

 

4.2              - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1  Teknik şartnamede istenen personel, araç ve makine taahhütnamesi.

 

 

4.3.1- İş deneyim belgeleri

a.       İş deneyim belgeleri: İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu belirlenecek benzer nitelikteki yapım işiyle ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %70 oranında, iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürlüğünde görülebilir ve 200,00 TL aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Erbaa Ziraat Bankasındaki Iban NO: TR64 0001 0002 4012 4222 1550 02  nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır)

7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.

8- Teklifler saat 9.30’a kadar İdareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. İsteklilerin ihale saati olan; saat 10.00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten hazır bulunmaları gerekmektedir.

9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

10-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklif edilecek malların fiyatları, teknik şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri için verilmelidir, kısmi teklif verilemez.

11- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

             Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.

12- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir, yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilebilir veya bir hafta sonraya ertelenebilir.

13-Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

 

 

 

Erbaa Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

 

EKLER
Erbaa İlan.doc